با توجه به تخصص، تعهد و توانمندی سونیا نوری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین درک شرایط و تشخیص مطالبات و خواست های به حق بانوان جامعه اسلامی ایران، این انتصاب می تواند برگ جدیدی را در حوزه بانوان جامعه البرز به وجود آورد.

برنا