بازدیدمیدانی شهردارمشکین دشت ازایستگاههای آتش نشانی

  • چهارشنبه, 30 خرداد 1397 00:00به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وروابط عمومی شهرداری مشکین دشت
بازدید شهردارمشکین دشت جناب آقای مهندس مساعد و معاونت محترم ایشان جناب آقای مولایی اصل از امکانات وایستگاههای آتش نشانی شهرداری
دراین بازدید میدانی ایشان ضمن بررسی تجهیزات وادوات آتش نشانی از امکانات ورزشی وآموزشی آتش نشانی بر لزوم آمادگی وتقویت جسمانی پرسنل وآموزش های شهروندی تاکید داشتند.
درپایان این بازدید مسئو ل آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری مشکین دشت جناب آقای میرزائی گزارش کاملی از وضعیت عملکرد ،نقاط قوت ونواقص آتش نشانی ودرخواست های پرسنل درخصوص سختی کار و.......بیان نمودند.