گامهای موثر نصیری برای مبارزه با فساد در شهرداری کرج

  • سه شنبه, 21 فروردين 1397 08:49

نصیری شهرداری که پس از پشت سر گذاشتن تجربه مدیریت در بخش های مختلف مهمترین شهرداری کشور یعنی شهرداری تهران، به شهرداری کرج آمده است.

حضورش در کرج بر بسیاری از افرادی که پیش از این داعیه دار، تلاش برای رسیدن به کرسی شهرداری بود، سخت و گران آمد.

از آنجایی که نصیری فردی است که تجربه و سابقه عمده اش، در شهرداری بوده و گلوگاه های مهم را در شهرداری می شناسد با حضورش در شهرداری کرج، نقاط و گلوگاه های مشکلات شهری کرج را شناسایی کرد و به سراغ آنها رفت.

او می دانست که شهرداری کرج پیش از این، گرفتار گرداب مشکلات عمده ای بود که به دلیل عدم شناخت برخی از مدیران داخل شهرداری و خارج از شهرداری، دچار آن شده بود

فساد سیستمی و خارج از ضابطه یکی از گلوگاه هایی بود که نصیری به سراغ آن رفت.

او نقاط مهم فساد آنهم فساد سیستمی را در شهرداری شناسایی کرد و به سراغ رفع آن رفت.

تلاش برای ایجاد فرآیند سیستمی مالی و اجرای یکسان قوانین بدون در نظر گرفتن جایگاه و مسند و میزان ارتباط آنها با شهرداری، از جمله اقدامات اولیه ای بود که شهردار کرج به سراغ آن رفت و آن را عملیاتی نمود.

حذف ترک تشریفات از قراردادهای شهرداری یکی از مهمترین اقدامات وی در راستای مبارزه با فساد در شهرداری است.

به گفته یکی از مطلعین، شهرداری در برخی مواقع، برخی از پروژه هایی را که ترک تشریفات داده است، با ارقامی بسیار بالاتر از روند قانونی مزایده و مناقصه برای شهرداری تمام شده است.

گفته می شود قراردادی که اکنون در فرآیند قانونی انتخاب پیمانکار با رقمی بالغ بر ١٣ میلیارد تومان تمام شده است، پیش از این و با انجام ترک تشریفات هزینه ای ٢٢ میلیارد تومانی را قرار بود بر شهرداری تحمیل نماید.

این گونه اقدامات شهردار کرج را می توان در راستای سیاست ارزان شدن اداره شهر که مدنظر لیست امید که تمام اعضای این شورا عضو آن لیست هستند نیز دانست. گران اداره شدن شهر، از جمله موضوعاتی بود که اعضای لیست امید به آن تاکید داشتند که اکنون با حضور نصیری در شهرداری کرج در آستانه اجرایی شدن و عملیاتی شدن است.

عبدالرضا کوچکی