سکوت درشوراچرا؟!

  • دوشنبه, 28 خرداد 1397 21:04

 

پیام آشنا: خانی نژاد

بي شک حسرت و دلسوزي براي گذشته نه تنها دردي از مشکلات دوا نمي کند، بلکه باعث ياس و نااميدي بيشتر خواهد شد. بي مقدمه وارد اصلِ موضوع مي شوم؛ در روزهاي انتخابات شوراها بود که به اميد تغيير به ليستي که شعارش ساختار شيشه اي و شفافيت در امور بود، رأي‌ داديم و آن ها را روانه پارلمان شهري کرديم و در اين ميان افرادي وارد صحنه کارزار شده اند که نه تنها دلسوزي براي شهر و ديارشان ندارند بلکه برايشان مهم نيست عاقبت لج و لجبازي و دهن کجي ها به قانون چه عواقبي را به همراه خواهد داشت و چه بر روزگار اين شهر مي آورد!

توانايي و مهارت هاي افراد ناديده گرفته شده و از طرفي ديگر دم از توسعه مي زنيم در حالي که زيربناي توسعه رشد اقتصادي شهر است؛ با تصميم هاي نابجا سرنوشت شهروندان را به ناکجا آباد مي کشانيم، گويا اولويت هاي شهرمان به فراموشي سپرده شده است! در جلسات شورا بحث و جدل به راه انداخته و به جاي کمک از قانون آن را دستاويز قرار داده ايم. به کجا مي رويم؟ چه مي خواهيم؟ به راستي به کجا چنين شتابان؟!

به راستي شوراي پنجم کرج به دنبال چه چيزي است و چرا از بيراهه سر در آورده است؛ چرا نمايندگان مردم به قانون تمکين نمي کنند و به صورت سليقه اي با مسائل برخورد مي کنند. مقصود و منظورشان چيست و چرا سرنوشت کرج را به سمت سياهي و تباهي سوق داده اند. آيا انعکاس رفتار و گفتارشان را در مطبوعات و رسانه هاي جمعي مشاهده نمي کنند! آنچه در اين مدت نظاره گرش بوده ايم تخلف بود و تخلفات در پنجاه و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهر کرج به اوج خود رسيد.

رفتار خلاف قاعده در شورا از جانشيني نايب رئيس به جاي رئيس شورا که با عدم پذيرش مسئوليت رياست شورا آغاز شد و بر اساس ماده 7 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مورخ 24/1/84 (نايب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است) و تبصره ماده 8 اصلاحي آيين نامه اجرايي تشکيلات 11/1/78 (رئيس شورا هم مانند ساير اعضا داراي يک حق راي مي باشد) تا معطل گذاشتن دستور جلسه انتخاب شهردار به بهانه استعلام از وضعيت نامزد شهرداري توسط شورا (خارج از حيطه وظايف قانوني رئيس شورا) با صراحت اعلام کردن اين مطلب که «به من گفته شده اجازه راي گيري را ندهم». (فايل صوتي و فيلم موجود مي باشد). معرفي نامزدهاي جديد توسط رئيس جلسه (آقاي وحيدي) عليرغم پايان مدت معرفي گزينه هاي پيشنهادي، بدون توجه به دستور جلسه و عدم اجازه راي گيري براي پيشنهاد مطروحه خود گرفته تا دستور العمل نحوه اداره جلسات که بر اساس تبصره دو ماده هفت دستور العمل نحوه اداره جلسات مصوب 19/2/92 (تشخيص ابتدايي يا دو فوريتي بودن يک طرح بنا به درخواست حداقل يک سوم اعضا و تصويب نصف به علاوه يک اعضاي شورا) صورت گيرد.

-توجه نکردن به طرح دو فوريتي و عدم اجازه قرائت آن به دبير جلسه عليرغم اينکه توسط هشت نفر از اعضاي شورا امضاء شده بود.

- اجرا نکردن دستور جلسه مبني بر انتخاب شهردار تحت عنوان «اجازه نمي دهم».

رعايت نکردن قانون بر اساس بند يازده ماده شش آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 24/1/84 (اعلام روز و ساعت تشکيل جلسه بعد؛ قبل از ختم جلسه)

-ترک نمودن نابهنگام جلسه رسمي براي از رسميت انداختن جلسه در هنگام راي گيري و پايان پيش از موعد جلسه بدون اخذ مصوبه اعضا همچنين عدم اطلاع رساني در خصوص روز ساعت تشکيل جلسه بعد، قبل از ختم جلسه

طبق ماده بيست و دو آيين نامه داخلي شوراي شهر (تقاضاي کفايت مذاکره با افزايش مدت شور يا مسکوت ماندن پيشنهاد توسط رئيس شورا يا حداقل سه نفر از اعضا قابل رسيدگي است)

عدم رعايت قانون در خصوص کفايت مذاکرات يا افزايش مدت شور

- عدم راي گيري در خصوص پيشنهاد اعضا

همچنين طبق نامه نگاري که با فرماندار کرج صورت گرفت؛ عنوان شد که شوراي شهر حداقل دو جلسه در ماه بايد تشکيل دهد از طرفي ديگر ذکر اين نکته که در جلسه چهارم شوراي پنجم شهر کرج تصميم گرفته شد تا روزهاي يکشنبه و چهارشنبه جلسه تشکيل شود ايا رئيس شورا خواهان ملغي کردن جلسات است؟

اين سوال مطرح مي شود که حتي اگر 4 نفر از اعضاي مخالف با نامزد مطرح شده توسط 8 نفر ديگرباشند چگونه است که در برابر اين بي توجهي به مقررات که طبق آيين نامه و قانون شوراها لازم الاجرا است سکوت کرده و حرف وتذکري را يادآور نمي شوند؟

در برابر تخلفات پي در پي رئيس و نايب رئيس چرا اعضاي ديگر سکوت اختيار کرده و حتي از همين 8 نفر به جز خستو و زارع ديگر اعضا لب به تذکر باز نکرده و سکوت اختيار مي کنند؟

اصلاحات در کرج به پايان رسيده؟ چگونه است وقتي که رئيس و يا نايب رئيس طبق قانون و آيين نامه شورا که خود تصويب کرده اند در هفته دو بار تشکيل جلسه دهند اين امر صورت نگرفته و به بهانه هايي واهي جلسات لغو مي شوند؟

ذکر اين نکته ضروري است که با رجوع به صورتجلسه ها در تاريخ 10 ارديبهشت جلسه اي فوق العاده تشکيل شد که در اين جلسه بررسي نامزدها صورت گيرد اگر قرار بود عضوي از شورا نامزدي را معرفي نمايد؛ چرا نبايد در همان جلسه مطرح و برنامه هاي نامزد اعلام شود؟ اتفاقي که در تمام دنيا افتاده و هنوز در کشور ما رخ نداده اين است که هنوز افراد تصميم مي گيرند نه سيستم ها.

توانايي و مهارت افراد در اين شهر به سخره گرفته شده و هر کسي در هر جايگاهي که قادر است به شهر کرج کمک کند به نوعي از گردونه حذف خواهد شد.

شورا را با سياست چه کار است؟ مگر نه اين است که بعد از انتخاب بايد کارهاي عقب مانده در شهر انجام شود و به امور شهر رسيدگي کنند. دليل اين اخلال در نظم شورا چيست؟ برخي از رفتارها تذکر آيين نامه اي دارد چرا برخي از اعضا سکوت کرده اند؟

آيا قرار است سرنوشت شوراي پنجم مانند همان فضاحت شوراي اول شهر تهران رقم زده شود؟ قرار نيست اولويت هاي شهرمان را يادآور شويم. همين باران چند شب گذشته نشان داد که شهر بدست کساني ساخته شد که تا چند سال بدهکار بانک بوده و هستند و افرادي آن را اداره کرده اند که با بارش باران شهروندانش تا کمر در آب فرو مي روند.

مديراني که در راس امور بودند حال که به اين نقطه رسيده ايم چه کسي را تربيت کرده اند که خلاق، متخصص و متعهد به شهروندان اين شهر باشند. تخصص به دست کساني پنبه شد که ترافيکش مانند قفلي محکم بر سر در شهر زده و با هيچ کليدي باز نمي شود و اگر برخي اعضاء سنگ باز کردن اين کليد را به سينه مي زنند با فرافکني و قانون گريزي ديگران در شورا مانع باز شدنش مي شوند. به روابط شخصي پايان دهيم اين شهر از سياست گذاري هاي غير رسمي آسيب ديده است.

براستي چه توليد کرده ايم؟ کلانشهر کرج در چه جايگاهي ايستاده است؟ اگر اعتقادي به کار جمعي نداريد، اگر راي اکثريت براي شما قابل احترام نيست، چرا منتظر توسعه باشيم؟ نظر در شورا چگونه پيش مي رود؟ براي سالم سازي فضاي شهر بايد قدرت اقتصادي داشته باشيم شهرمان کرج از نظر اقتصادي در چه جايگاهي است؟ شهرداري چگونه است؟ ساکت و آرام پولي در بساط نيست.

در اين شهر قدرت به دست افرادي انگشت شمار افتاده که خود تصميم يک شبه مي گيرند و اجرايش مي کنند. ديدار هاي شبانه و تصميم هاي شبانه. چيدن افرادي که تنها به دستور آنان صورت گرفته و براي شهر چاهي کنده اند که شهروندانش قرباني آن مي شوند. ثروت شهر در دستان شهرداري بلوکه شده در حالي که هنوز بر سر اداره آن دعوا و جنجال بر پا است.

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

  • آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 خرداد 1397 21:04
  • اندازه قلم